ตรวจเช็คภาวะความร้อนของห้อง เพื่อกำหนด ขนาด รุ่น รูปแบบการติดตั้งที่ถูกต้อง ฟรี

 
 
 

 


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

 BTU คืออะไร

บีทียู (Btu : British Thermal Unit) คือ หน่วยที่ใช้วัดปริมาณความร้อนหน่วยหนึ่ง (ซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากใน
ระบบปรับอากาศ) สามารถเทียบได้กับหน่วยแคลอรี หรือหน่วยจูลในระบบสากล โดยที่ ความร้อน 1 Btu คือ
ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์มีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง 1 องศาฟาเรนไฮด์   สำหรับเครื่องปรับ
อากาศนั้น  จะวัดกำลังความเย็น   หรือความสามารถในการดึงความร้อน   (ถ่ายเทความร้อน)   ออกจากห้อง
ปรับอากาศในหน่วยบีทียูต่อชั่วโมง (Btu/h) ซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยวัตต์ในระบบสากล เช่น เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 12,000 บีทียู    ต่อชั่วโมง   หมายความว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นมีความสามารถในการดึงความ
ร้อนออกจากห้องปรับอากาศ 12,000 บีทียูภายในเวลา 1 ชั่วโมงแต่โดยทั่วไปในท้องตลาดมักใช้คำว่าบีทียู
ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นการใช้ที่ผิดหลักวิชาการแต่ว่าเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป
 
 ERR คืออะไร
 
EER (Energy Efficiency Ratio) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศคือค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศว่าดีหรือไม่อย่างไร  มีหน่วยเป็น BTU/W   ดูจากหน่วยของค่า  EER
นี้แล้วก็คงเข้าใจได้โดยง่ายว่าค่า EER นั้นก็คืออัตราส่วนของความเย็นที่เครื่องปรับอากาศสามารถทำได้จริง
(Output) กับกำลังไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศนั้นต้องใช้ในการทำความเย็นนั้น (Input) เครื่องปรับอากาศที่มี
ค่า EER ยิ่งสูงก็แสดงว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นยิ่งมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดี นั่นก็คือเป็นเครื่อง
ปรับอากาศที่ช่วยคุณประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือค่าไฟได้มากนั่นเอง

หมายเหตุ
• มาตรฐานมอก.2134-2545 คือ EER 9.6
• เบอร์ 5 ปีที่แล้วเบอร์ 5 EER 10.6
• เบอร์ 5 ปี 2006 EER 11.0
• เบอร์ 5 Premium ปี 2006 EER 11.5
• HAH Hybrid Saijo Denki 15.51
 
 ส่วนประกอบ และประเภทของเครื่องปรับอากาศ
ส่วนประกอบหลักของเครื่องปรับอากาศแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ตัวให้ความเย็นที่อยู่ภายในบ้าน (indoor)
และ ตัวคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้าน (outdoor) ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะมีท่อเป็นตัวเชื่อมในการทำงาน โดยปกติ
แล้ว ทั้งตัวให้ความเย็นที่อยู่ภายในบ้าน (indoor) และ คอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้าน (outdoor) เป็น
ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศแบบ Window Type และส่วนที่แยกออกมาเราเรียกว่า Single Split Type
แต่ในส่วนของ Single Split Type ซึ่งมีหลายแบบด้วยกันจะขึ้นอยู่กับตัวให้ความเย็นที่อยู่ในบ้าน (indoor)

Window-type
เครื่องปรับอากาศแบบนี้เป็นชนิดที่ติดตั้งกับฝาผนัง หรือรอบวงกบของหน้าต่าง

Wall-mounted Single Split Type
เครื่องปรับอากาศชนิดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวให้ความเย็นที่อยู่ภายในบ้าน (indoor)หรือระบบการระเหย
ซึ่งจะติดอยู่กับฝาผนัง และ ตัวคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้าน (condenser)

Wall-mounted Multi Split Type
เครื่องปรับอากาศแบบ Multi Split เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการความเย็นมากกว่า 1 ห้องขึ้นไป โดยใช้ตัว
คอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเพียง 1 เครื่อง เชื่อมกับ ตัวให้ความเย็นที่อยู่ในบ้าน 2-3 เครื่อง เครื่องปรับ
อากาศชนิดนี้จะใช้เนื้อที่น้อยในการติดตั้ง

Floor Standing type
เครื่องปรับอากาศชนิดนี้ สามารถติดตั้งได้กับทุกสถานที่ ที่มีเพดานสูง และเนื่องจากการต่อท่อเชื่อมการ
ทำงาน ที่ติดตั้งอยู่ในระดับต่ำ ทำให้เครื่องปรับอากาศชนิดนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานใน ภัตตาคาร หรือ
สำนักงาน
 

 
Copyright © 2009 attactair.com. All rigths reserved

Free Counter